Regulamin Serwisu "Bank Możliwości"

Regulamin serwisu „Bank Możliwości” 

 Art. 1 WSTĘP 

1. Regulamin serwisu „Bank Możliwości” (dalej: „Regulamin”) określa prawa i obowiązki Użytkowników wyżej wskazanego serwisu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora, który zarządza serwisem.

2. Serwis „Bank Możliwości” to społecznościowy portal (dalej: „Bank Możliwości”, „serwis”, „Serwis”) dostępny pod adresem https://bankmozliwosci.santander.pl, który jest platformą internetową umożliwiającą Użytkownikom komunikację z innymi Użytkownikami oraz Administratorem.

Art. 2 DEFINICJE

1.    Administrator – właściciel serwisu, którym jest Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000008723, NIP 896-000-56-73, REGON 930041341, utworzona na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1988 r. w sprawie utworzenia Banku Zachodniego we Wrocławiu (DZ. U. z 1988 r. Nr 21, poz. 142). Wysokość kapitału zakładowego 993 334 810 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 993 334 810 zł (dalej "Administrator", „Bank”).

2.   Użytkownik – użytkownik zarejestrowany z kontem indywidualnym, użytkownik zarejestrowany z kontem StartMeup, użytkownik niezarejestrowany. Użytkownikiem może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

3.    Użytkownik zarejestrowany z kontem indywidualnym - osoba, która zaakceptowała Regulamin serwisu, wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych, dokonała rejestracji w serwisie i posiada Konto.

4.    Użytkownik zarejestrowany z kontem StartMeup („Użytkownik StartMeup”) – osoba, która spełniła wymagania zapisane w ust. 3 i podczas procesu rejestracji w serwisie zgłosiła swój Startup.

5.    Użytkownik niezarejestrowany – osoba, która nie jest Użytkownikiem zarejestrowanym z kontem indywidualnym oraz Użytkownikiem zarejestrowanym z kontem StartMeup.

6.    Bank – Santander Bank Polska S.A.

7. Post – komentarz zamieszczony w serwisie przez Administratora, Użytkownika zarejestrowanego z kontem indywidualnym, Użytkownika zarejestrowanego z kontem StartMeup lub Użytkownika niezarejestrowanego.

8.    Awatar – grafika przedstawiająca w sposób symboliczny ludzki wyraz twarzy dodana do serwisu przez Użytkownika zarejestrowanego z kontem indywidualnym lub Użytkownika zarejestrowanego z kontem StartMeup.

9.    Profil - zespół informacji, danych i innych elementów prezentujących i opisujących osobę danego Użytkownika zarejestrowanego z kontem indywidualnym albo Użytkownika zarejestrowanego z kontem StartMeup, przekazywanych dobrowolnie i samodzielnie przez tego Użytkownika, które są udostępniane i prezentowane w serwisie.

10.  Konto – konto Użytkownika zarejestrowanego z kontem indywidualnym albo Użytkownika zarejestrowanego z kontem StartMeup, umożliwiające zalogowanie się w serwisie; w skład Konta wchodzi Profil oraz działania podejmowane przez wyżej wskazanych Użytkowników w ramach serwisu.

11.  Pomysł –  usprawnienie lub nowe rozwiązanie, mające na celu poprawę usług oferowanych przez Bank zgłoszone przez:

 • Użytkownika zarejestrowanego z kontem indywidualnym w ramach konkursu, o którym mowa w art. 4, albo w ramach Wyzwania,
 • Użytkownika zarejestrowanego z kontem StartMeup w ramach Zapytania.

12.    Pomysły – platforma funkcjonująca w ramach serwisu.

13.    Ranga – okresowe wyróżnienie nadawane Użytkownikowi zarejestrowanemu z kontem indywidualnym przez Administratora według określonych kryteriów. Rangi prezentowane są w sposób graficzny na Awatarze tego Użytkownika i jego Profilu. Kryteria, według których przydzielane są rangi oraz lista wyróżnionych Użytkowników zrejestrowanych z kontem indywidualnym znajdują się na stronie https://bankmozliwosci.santander.pl/rangi.

14.    Wyzwanie – czasowe lub stałe zadanie stworzone przez Administratora dla Użytkowników zarejestrowanych z kontem indywidualnym, którego regulaminy będą publikowane w serwisie.

15.    Zapytanie – czasowe lub stałe zadanie stworzone przez Administratora dla Użytkowników zarejestrowanych z kontem StartMeup. Odpowiedź na Zapytanie nie będzie publikowana w serwisie.

16.    Jury – wybrani pracownicy Departamentu Marketingu, których zadaniem jest ocena wdrożonych Pomysłów i podjęcie decyzji o przyznaniu danemu Użytkownikowi nagrody określonej w art.4.

17.    Startup – projekt zgłoszony podczas rejestracji w serwisie.

18.    StartMeup – platforma w ramach serwisu, która służy do zgłaszania Startupów za pomocą formularza dostępnego podczas procesu rejestracji w serwisie.

Art. 3 ZAKRES PRZEDMIOTOWY I WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

1.        Bank Możliwości jest serwisem, którego głównym celem jest wymiana idei oraz proponowanie rozwiązań przez Użytkowników, w ramach którego funkcjonują następujące platformy:

1.1.  „Pomysły” umożliwiająca:

1.1.1. Użytkownikom zarejestrowanym  z kontem indywidualnym, którzy zalogowali się do serwisu:

 • zgłaszanie własnych Pomysłów w konkursie, o którym mowa w art. 4 regulaminu,
 • głosowanie na Pomysły zgłoszone przez innych Użytkowników zarejestrowanych z kontem indywidualnym w konkursie, o którym mowa w art. 4 regulaminu,
 • zamieszczanie Postów i opinii,
 • udział w Wyzwaniach,
 • przeglądanie treści publikowanych w ramach serwisu;

1.1.2. Użytkownikom zarejestrowanym z kontem StartMeup, którzy zalogowali się do serwisu:

 • głosowanie oraz przeglądanie Pomysłów zgłoszonych przez innych Użytkowników zarejestrowanych z kontem indywidualnym w ramach konkursu, o którym mowa w art. 4 regulaminu,
 • przeglądanie treści publikowanych w ramach serwisu;

1.1.3 Użytkownikom niezarejestrowanym:

 • przeglądanie Pomysłów zgłoszonych przez Użytkowników zarejestrowanych z kontem indywidualnym w ramach konkursu, o którym mowa w art. 4 regulaminu,
 • przeglądanie treści publikowanych w ramach serwisu;

1.2.   „StartMeup” umożliwiająca:

 1.2.1 Użytkownikom zarejestrowanym z kontem StartMeup, którzy zalogowali się do serwisu:

 • przeglądanie aktywnych Zapytań, branie udziału w Zapytaniach,
 • przeglądanie treści publikowanych w ramach serwisu;

1.2.2 Użytkownikom niezarejestrowanym oraz Użytkownikom zarejestrowanym z kontem indywidualnym przeglądanie aktywnych Zapytań i przeglądanie treści w ramach serwisu;

1.3.”Blog” umożliwiająca:

1.3.1.     Użytkownikom zarejestrowanym z kontem indywidualnym oraz Użytkownikom niezarejestrowanym:

 • przeglądanie artykułów,
 • dodawanie i przeglądanie Postów;

1.3.2. Użytkownikom zarejestrowanym z kontem StartMeup:

 • przeglądanie artykułów i Postów;

2.    W celu zarejestrowania Konta w serwisie Użytkownicy są zobowiązani: podać swój adres e-mail oraz hasło, zaakceptować Regulamin oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych, poprzez odznaczenie odpowiedniego pola w procesie rejestracji.

3.    W celu zarejestrowania Konta w ramach StartMeup Użytkownicy są zobowiązani, poza obowiązkami, o których mowa w ust. 2, wypełnić dodatkowy formularz podczas procesu rejestracji, w którym podadzą dane zgłaszanego przez siebie Startupu.

4.    Bank zastrzega sobie prawo do kontaktu z Użytkownikami StartMeup w celu nawiązania współpracy w zakresie zgłoszonego przez nich Startupu, na co każdy z Użytkowników StartMEup wyraża zgodę.

5. Bank na podstawie zgłoszeń w ramach Zapytania może podjąć decyzję o nawiązaniu współpracy z Użytkownikiem StartMeup, jednak Bank zastrzega sobie prawo do nieustosunkowywania  się do przesłanych zgłoszeń.

6.    W przypadku nawiązania współpracy przez Bank z Użytkownikiem StartMeup możliwość korzystania przez Bank z praw własności intelektualnej Użytkownika StartMeup zostanie uregulowana odrębnie.

7.    Adres e-mail podany przez Użytkownika podczas rejestracji w serwisie będzie udostępniony jedynie Administratorowi serwisu.

8.    Użytkownik ma prawo do edycji własnych danych oraz usunięcia swojego Konta.

9.    Serwis Bank Możliwości nie jest kanałem reklamacyjnym.

10. Serwis Bank Możliwości, jego koncepcja, wygląd graficzny, materiały zawarte w serwisie, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.

Art. 4 KONKURS I ZASADY PRZYDZIELANIA NAGRÓD ZA WDROŻONE POMYSŁY

1.        Przedmiotem konkursu w ramach platformy „Pomysły” jest zgłaszanie przez  Użytkowników zarejestrowanych z kontem indywidualnym usprawnień lub nowych rozwiązań, mających na celu poprawę usług oferowanych przez Bank  (dalej: „Pomysł”).

2.        Pomysły nie spełniające kryteriów wskazanych w ust. 1 nie biorą udziału w konkursie.

3.        Najlepiej ocenione przez Użytkowników zarejestrowanych z kontem indywidualnym oraz Użytkowników zarejestrowanych z kontem StartMeup lub najciekawsze z punktu widzenia Banku Pomysły są oceniane przez Jury. Po uzyskaniu pozytywnej oceny Jury Pomysły są przedmiotem konsultacji wewnętrznych w Banku. Po uzyskaniu akceptacji i po wdrożeniu Pomysłu Użytkownika zarejestrowanego z kontem indywidualnym, Jury przyznaje nagrodę temu Użytkownikowi („Zwycięzca”) i informuje go o tym drogą e-mailową do 10 dnia miesiąca, w którym Pomysł został wdrożony.

4.        W celu otrzymania nagrody Zwycięzca zobowiązany jest do wysłania odpowiedzi na otrzymaną wiadomość e-mail, w której zamieści dane niezbędne do przekazania nagrody. W przypadku braku kontaktu ze strony Zwycięzcy w ciągu 15 dni od przesłania informacji o wygranej, Zwycięzca traci prawo do nagrody.

5.        Nagrodą jest elektroniczny voucher do Empiku o wartości 100 złotych z określonym terminem ważności do wykorzystania w sklepach internetowych i stacjonarnych oraz dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona na zapłatę 10% podatku dochodowego należnego od łącznej wartości tych nagród. Nagroda w postaci elektronicznego vouchera do Empiku będzie przesłana przez Bank na adres mailowy Zwycięzcy.

6.           Bank jako płatnik podatku dochodowego, od łącznej wartości przyznanej nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi 10% zryczałtowany podatek dochodowy  do właściwego urzędu skarbowego.

7.           Przekazanie nagrody nastąpi w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wiadomości zwrotnej od Zwycięzcy, o której mowa w ust.4.

8.           Bank zastrzega sobie prawo do przyznania nagrody stanowiącej wielokrotność kwoty podanej w ust. 5 niniejszego artykułu.

9.           Zwycięzcy nie przysługuje prawo żądania wymiany nagrody na inną lub jej ekwiwalentu pieniężnego.

10.       Jeżeli Pomysł stanowić będzie utwór w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Zwycięzca wraz z informacją o przyznaniu nagrody otrzyma umowę przenoszącą autorskie prawa majątkowe do Pomysłu na Bank z prośbą o odesłanie jej w terminie 14 dni na adres Banku. W takim przypadku przekazanie nagrody nastąpi w terminie 14 dni od momentu otrzymania podpisanej umowy przenoszącej autorskie prawa majątkowe Zwycięzcy na Bank. 

Art. 5 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celu niezbędnym do korzystania z serwisu.

2. Dane osobowe Użytkowników będą za jego zgodą udostępnianie innym Użytkownikom serwisu w zakresie każdorazowo określonym przez Użytkownika.

3.  Użytkownik może cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie przez Administratora swoich danych osobowych. W tym celu powinien skontaktować się z Administratorem za pomocą adresu e-mail bankmozliwosci@santander.pl. Po zrealizowaniu woli Użytkownika, otrzyma on potwierdzenie od Administratora na adres e-mail podany podczas rejestracji w serwisie

4. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na www.santander.pl/informacje-o-banku/polityka-przetwarzania-danych-osobowych.html.

Art. 6 ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Korzystanie z Serwisu wymaga:

1.1 Posiadania dostępu do komputera lub innego urządzenia z systemem operacyjnym obsługującym popularne przeglądarki internetowe;

1.2 Włączenia obsługi plików typu cookie oraz javascript;

1.3 Przy korzystaniu z Serwisu zalecane jest posiadanie zaktualizowanego programu antywirusowego.

2. Strony internetowe serwisu działają w oparciu o technologię plików „cookies”. Zasady wykorzystywania plików „cookies” przez Administratora są zawarte w Polityce prywatności dostępnej na stronie https://www.santander.pl/polityka-prywatnosci-serwisow-internetowych.html.

3. W przypadku stwierdzenia dokonania przez Użytkownika działań utrudniających lub destabilizujących działanie serwisu, Administrator zablokuje Konto Użytkownika.

4. Informacje/treści umieszczane przez Użytkownika zarejestrowanego z kontem indywidualnym oraz Użytkownika zarejestrowanego z kontem StartMeup w serwisie, w tym dane osobowe i Awatary, muszą być prawdziwe i nie mogą naruszać praw autorskich i osobistych.

6340
6340 zarejestrowanych użytkowników

Zarejestrowanych
użytkowników

9428
9428 zgłoszonych pomysłów

Zgłoszonych
pomysłów

1693
1693 napisanych komentarzy

Napisanych
komentarzy

63547
63547 oddanych głosów

Oddanych
głosów