Regulamin Serwisu "Bank Możliwości"

Art. 1 WSTĘP 

1. Regulamin serwisu „Bank Możliwości” (dalej: „Regulamin”) określa prawa i obowiązki Użytkowników wyżej wskazanego serwisu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora, który zarządza serwisem. 
2. Serwis „Bank Możliwości” to społecznościowy portal (dalej: „Bank Możliwości”, „serwis”, „Serwis”) dostępny pod adresem https://bankmozliwosci.santander.pl, który jest platformą internetową umożliwiającą Użytkownikom komunikację z innymi Użytkownikami oraz Administratorem. 

Art. 2 DEFINICJE 

1. Administrator – właściciel serwisu, którym jest Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000008723, NIP 896-000-56-73, REGON 930041341, utworzona na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1988 r. w sprawie utworzenia Banku Zachodniego we Wrocławiu (DZ. U. z 1988 r. Nr 21, poz. 142). Wysokość kapitału zakładowego 993 334 810 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 993 334 810 zł (dalej "Administrator", „Bank”). 
2. Użytkownik – użytkownik zarejestrowany z kontem indywidualnym, użytkownik zarejestrowany z kontem StartMeup, użytkownik niezarejestrowany. Użytkownikiem może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
3. Użytkownik zarejestrowany z kontem indywidualnym - osoba, która zaakceptowała Regulamin serwisu, wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych, dokonała rejestracji w serwisie i posiada Konto. 
4. Użytkownik zarejestrowany z kontem StartMeup („Użytkownik StartMeup”) – osoba, która spełniła wymagania zapisane w ust. 3 i podczas procesu rejestracji w serwisie zgłosiła swój Startup.
5. Użytkownik niezarejestrowany – osoba, która nie jest Użytkownikiem zarejestrowanym z kontem indywidualnym oraz Użytkownikiem zarejestrowanym z kontem StartMeup.
6. Bank – Santander Bank Polska S.A.
7. Post – komentarz zamieszczony w serwisie przez Administratora, Użytkownika zarejestrowanego z kontem indywidualnym, Użytkownika zarejestrowanego z kontem StartMeup lub Użytkownika niezarejestrowanego.
8. Awatar – grafika przedstawiająca w sposób symboliczny ludzki wyraz twarzy dodana do serwisu przez Użytkownika zarejestrowanego z kontem indywidualnym lub Użytkownika zarejestrowanego z kontem StartMeup.
9. Profil - zespół informacji, danych i innych elementów prezentujących i opisujących osobę danego Użytkownika zarejestrowanego z kontem indywidualnym albo Użytkownika zarejestrowanego z kontem StartMeup, przekazywanych dobrowolnie i samodzielnie przez tego Użytkownika, które są udostępniane i prezentowane w serwisie.
10. Konto – konto Użytkownika zarejestrowanego z kontem indywidualnym albo Użytkownika zarejestrowanego z kontem StartMeup, umożliwiające zalogowanie się w serwisie; w skład Konta wchodzi Profil oraz działania podejmowane przez wyżej wskazanych Użytkowników w ramach serwisu.
11. Pomysł –  usprawnienie lub nowe rozwiązanie, mające na celu poprawę usług oferowanych przez Bank zgłoszone przez:
 • Użytkownika zarejestrowanego z kontem indywidualnym w ramach konkursu, o którym mowa w art. 4, albo w ramach Wyzwania,
 • Użytkownika zarejestrowanego z kontem StartMeup w ramach Wyzwania. 
12. Pomysły – platforma funkcjonująca w ramach serwisu.
13. Ranga – okresowe wyróżnienie nadawane Użytkownikowi zarejestrowanemu z kontem indywidualnym przez Administratora według określonych kryteriów. Rangi prezentowane są w sposób graficzny na Awatarze tego Użytkownika i jego Profilu. Kryteria, według których przydzielane są rangi oraz lista wyróżnionych Użytkowników zrejestrowanych z kontem indywidualnym znajdują się na stronie https://bankmozliwosci.santander.pl/rangi.
14. Wyzwanie – czasowe lub stałe zadanie stworzone przez Administratora dla Użytkowników zarejestrowanych z kontem indywidualnym lub Użytkowników zarejestrowanych z kontem StartMeup, którego regulaminy będą publikowane w serwisie. 
15. Jury – wybrani pracownicy Departamentu Marketingu, których zadaniem jest ocena wdrożonych Pomysłów i podjęcie decyzji o przyznaniu danemu Użytkownikowi nagrody określonej w art.4.
16. Startup – projekt zgłoszony podczas rejestracji w serwisie. 
17. StartMeup – platforma w ramach serwisu, która służy do zgłaszania Startupów za pomocą formularza dostępnego podczas procesu rejestracji w serwisie. 

Art. 3 ZAKRES PRZEDMIOTOWY I WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Bank Możliwości jest serwisem, którego głównym celem jest wymiana idei oraz proponowanie rozwiązań przez Użytkowników, w ramach którego funkcjonują następujące platformy: 
1.1. „Pomysły” umożliwiająca:
1.1.1. Użytkownikom zarejestrowanym  z kontem indywidualnym, którzy zalogowali się do serwisu:
 • zgłaszanie własnych Pomysłów w konkursie, o którym mowa w art. 4 regulaminu,
 • głosowanie na Pomysły zgłoszone przez innych Użytkowników zarejestrowanych z kontem indywidualnym w konkursie, o którym mowa w art. 4 regulaminu,
 • zamieszczanie Postów i opinii,
 • udział w Wyzwaniach,
 • przeglądanie treści publikowanych w ramach serwisu;
1.1.2. Użytkownikom zarejestrowanym z kontem StartMeup, którzy zalogowali się do serwisu:
 • głosowanie oraz przeglądanie Pomysłów zgłoszonych przez innych Użytkowników zarejestrowanych z kontem indywidualnym w ramach konkursu, o którym mowa w art. 4 regulaminu,
 • przeglądanie treści publikowanych w ramach serwisu;
1.1.3 Użytkownikom niezarejestrowanym:
 • przeglądanie Pomysłów zgłoszonych przez Użytkowników zarejestrowanych z kontem indywidualnym w ramach konkursu, o którym mowa w art. 4 regulaminu,
 • przeglądanie treści publikowanych w ramach serwisu;
1.2. „StartMeup” umożliwiająca:
 1.2.1 Użytkownikom zarejestrowanym z kontem StartMeup, którzy zalogowali się do serwisu: 
 • przeglądanie aktywnych Wyzwań, branie udziału w Wyzwaniach,
 • przeglądanie treści publikowanych w ramach serwisu;
1.2.2 Użytkownikom niezarejestrowanym oraz Użytkownikom zarejestrowanym z kontem indywidualnym przeglądanie aktywnych Wyzwań i przeglądanie treści w ramach serwisu;
1.3.”Blog” umożliwiająca:
1.3.1. Użytkownikom zarejestrowanym z kontem indywidualnym oraz Użytkownikom niezarejestrowanym:
 • przeglądanie artykułów,
 • dodawanie i przeglądanie Postów;
1.3.2. Użytkownikom zarejestrowanym z kontem StartMeup:
 • przeglądanie artykułów i Postów;
2. W celu zarejestrowania Konta w serwisie Użytkownicy są zobowiązani: podać swój adres e-mail oraz hasło, zaakceptować Regulamin oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych, poprzez odznaczenie odpowiedniego pola w procesie rejestracji. 
3. W celu zarejestrowania Konta w ramach StartMeup Użytkownicy są zobowiązani, poza obowiązkami, o których mowa w ust. 2, wypełnić dodatkowy formularz podczas procesu rejestracji, w którym podadzą dane zgłaszanego przez siebie Startupu.
4. Adres e-mail podany przez Użytkownika podczas rejestracji w serwisie będzie udostępniony jedynie Administratorowi serwisu.
5. Użytkownik ma prawo do edycji własnych danych oraz usunięcia swojego Konta.
6. Serwis Bank Możliwości nie jest kanałem reklamacyjnym.
7. Serwis Bank Możliwości, jego koncepcja, wygląd graficzny, materiały zawarte w serwisie, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej. 


Art. 4 KONKURS I ZASADY PRZYDZIELANIA NAGRÓD ZA WDROŻONE POMYSŁY

1. Przedmiotem konkursu w ramach platformy „Pomysły” jest zgłaszanie przez  Użytkowników zarejestrowanych z kontem indywidualnym usprawnień lub nowych rozwiązań, mających na celu poprawę usług oferowanych przez Bank  (dalej: „Pomysł”).
2. Pomysły nie spełniające kryteriów wskazanych w ust. 1 nie biorą udziału w konkursie. 
3. Najlepiej ocenione przez Użytkowników zarejestrowanych z kontem indywidualnym oraz Użytkowników zarejestrowanych z kontem StartMeup lub najciekawsze z punktu widzenia Banku Pomysły są oceniane przez Jury. Po uzyskaniu pozytywnej oceny Jury Pomysły są przedmiotem konsultacji wewnętrznych w Banku. Po uzyskaniu akceptacji i po wdrożeniu Pomysłu Użytkownika zarejestrowanego z kontem indywidualnym, Jury przyznaje nagrodę temu Użytkownikowi („Zwycięzca”) i informuje go o tym drogą e-mailową do 10 dnia miesiąca, w którym Pomysł został wdrożony. 
4. W celu otrzymania nagrody Zwycięzca zobowiązany jest do wysłania odpowiedzi na otrzymaną wiadomość e-mail, w której zamieści dane niezbędne do przekazania nagrody. W przypadku braku kontaktu ze strony Zwycięzcy w ciągu 15 dni od przesłania informacji o wygranej, Zwycięzca traci prawo do nagrody. 
5. Nagrodą jest elektroniczny voucher do Empiku o wartości 100 złotych z określonym terminem ważności do wykorzystania w sklepach internetowych i stacjonarnych oraz dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona na zapłatę 10% podatku dochodowego należnego od łącznej wartości tych nagród. Nagroda w postaci elektronicznego vouchera do Empiku będzie przesłana przez Bank na adres mailowy Zwycięzcy. 
6. Bank jako płatnik podatku dochodowego, od łącznej wartości przyznanej nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi 10% zryczałtowany podatek dochodowy  do właściwego urzędu skarbowego. 
7. Przekazanie nagrody nastąpi w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wiadomości zwrotnej od Zwycięzcy, o której mowa w ust.4. 
8. Bank zastrzega sobie prawo do przyznania nagrody stanowiącej wielokrotność kwoty podanej w ust. 5 niniejszego artykułu. 
9. Zwycięzcy nie przysługuje prawo żądania wymiany nagrody na inną lub jej ekwiwalentu pieniężnego. 
10. Jeżeli Pomysł stanowić będzie utwór w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Zwycięzca wraz z informacją o przyznaniu nagrody otrzyma umowę przenoszącą autorskie prawa majątkowe do Pomysłu na Bank z prośbą o odesłanie jej w terminie 14 dni na adres Banku. W takim przypadku przekazanie nagrody nastąpi w terminie 14 dni od momentu otrzymania podpisanej umowy przenoszącej autorskie prawa majątkowe Zwycięzcy na Bank.  

Art. 5 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celu niezbędnym do korzystania z serwisu.
2. Dane osobowe Użytkowników będą za jego zgodą udostępnianie innym Użytkownikom serwisu w zakresie każdorazowo określonym przez Użytkownika. 
3. Użytkownik może cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie przez Administratora swoich danych osobowych. W tym celu powinien skontaktować się z Administratorem za pomocą adresu e-mail bankmozliwosci@santander.pl. Po zrealizowaniu woli Użytkownika, otrzyma on potwierdzenie od Administratora na adres e-mail podany podczas rejestracji w serwisie
4. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na www.santander.pl/informacje-o-banku/polityka-przetwarzania-danych-osobowych.html.

Art. 6 ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU 

1. Korzystanie z Serwisu wymaga: 
1.1 Posiadania dostępu do komputera lub innego urządzenia z systemem operacyjnym obsługującym popularne przeglądarki internetowe; 
1.2 Włączenia obsługi plików typu cookie oraz javascript;
1.3 Przy korzystaniu z Serwisu zalecane jest posiadanie zaktualizowanego programu antywirusowego. 
2. Strony internetowe serwisu działają w oparciu o technologię plików „cookies”. Zasady wykorzystywania plików „cookies” przez Administratora są zawarte w Polityce prywatności dostępnej na stronie https://www.santander.pl/polityka-prywatnosci-serwisow-internetowych.html. 
3. W przypadku stwierdzenia dokonania przez Użytkownika działań utrudniających lub destabilizujących działanie serwisu, Administrator zablokuje Konto Użytkownika. 
4. Informacje/treści umieszczane przez Użytkownika zarejestrowanego z kontem indywidualnym oraz Użytkownika zarejestrowanego z kontem StartMeup w serwisie, w tym dane osobowe i Awatary, muszą być prawdziwe i nie mogą naruszać praw autorskich i osobistych. 
5. Użytkownik zarejestrowany z kontem indywidualnym, Użytkownik zarejestrowany z kontem StartMeup oraz Użytkownik niezarejestrowany, udostępniając w Banku Możliwości dane lub inne treści, wyraża zgodę na dostęp do tych informacji przez innych Użytkowników oraz Administratora. 
6. Zabrania się wykorzystywania Banku Możliwości w sposób sprzeczny lub niewłaściwy z jego celem społecznościowym. Niedozwolone jest: a) używanie w Banku Możliwości słów powszechnie uznawanych za obelżywe, b) umieszczanie treści o charakterze erotycznym czy pornograficznym, naruszających zarówno polskie jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób, zawierające dane osobowe pracowników Banku, c) rozsyłania spamu i niezamówionej informacji handlowej oraz uprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej. 

Art. 7 ZABLOKOWANIE KONTA 

1. Administrator może zablokować Konto Użytkownika zarejestrowanego z kontem indywidualnym lub Użytkownika zarejestrowanego z kontem StartMeup w sytuacji: 
 • naruszenia przez Użytkownika zarejestrowanego z kontem indywidualnym lub Użytkownika zarejestrowanego z kontem StartMeup postanowień Regulaminu, 
 • podejmowania przez Użytkownika z kontem indywidualnym lub Użytkownika zarejestrowanego z kontem StartMeup działań na szkodę Użytkowników lub Administratora, 
 • umieszczenia na Koncie treści mających negatywny wpływ na funkcjonowanie Banku Możliwości. 
2. W przypadku umieszczenia na Koncie treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z przepisami prawa, propagujących przemoc, nienawiść, naruszających normy moralne lub dobre obyczaje, Administrator usunie te treści, a także dokona zablokowania Konta. 
3. Bank Możliwości to forum twórczych Pomysłów, które mają na celu poprawę usług oferowanych przez Bank, w tym usprawnienie w funkcjonowaniu i ofercie Banku. Posty niezwiązane z celem funkcjonowania serwisu, o tematyce roszczeniowej, będą usuwane przez Administratora. 
4. Użytkownik ma prawo usunąć swoje Konto w serwisie. W tym celu powinien wybrać odpowiednią opcję w ustawieniach swojego profilu. Po zrealizowaniu woli Użytkownika otrzyma on od Administratora potwierdzenie na adres e-mail podany w serwisie.

Art. 8 REKLAMACJE 

1. Użytkownik może złożyć reklamację: 
a. w formie elektronicznej: przez usługę Santander online, 
b. ustnie: osobiście w dowolnej jednostce organizacyjnej Banku zajmującej się obsługą klienta lub telefonicznie - Infolinia 1 9999, z zagranicy +48 61 81 19999 (opłata za połączenie zgodna z taryfa danego operatora,
c. pisemnie: przesyłką pocztową na adres pl. Andersa 5, 61-894 Poznań lub adres dowolnej jednostki organizacyjnej Banku zajmującej się obsługą klienta lub poprzez kuriera lub posłańca lub osobiście w dowolnej jednostce organizacyjnej Banku zajmującej się obsługą klienta. 
2. Odpowiednie adresy  jednostek organizacyjnych Banku zajmujących się obsługą klienta oraz wskazane są na stronie internetowej Banku www.santander.pl. 
3. Odpowiedź na reklamację, w zależności od charakteru sprawy oraz wyboru klienta, zostanie udzielona przez Bank listownie lub poprzez skrzynkę odbiorczą w Santander online lub sms, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. W szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni, termin ten może zostać wydłużony maksymalnie do 60 dni, po uprzednim wyjaśnieniu Uczestnikowi przyczyn opóźnienia i wskazania okoliczności wymagających dodatkowego ustalenia. 
4. Szczegółowe informacje dotyczące trybu wnoszenia i rozpatrywania reklamacji przez Bank dostępne są na stronie internetowej Banku www.santander.pl oraz w jednostkach organizacyjnych Banku zajmujących się obsługą klienta. 
5. W przypadku zidentyfikowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu Konta Administrator dokona ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia stwierdzonej nieprawidłowości. 
6. Spory między Użytkownikiem a Bankiem w sytuacji nieuwzględnienia przez Bank reklamacji Użytkownika może być zakończony w drodze pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów przed Rzecznikiem Finansowym, w trybie określonym w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. 
7. Spory pomiędzy Bankiem a Użytkownikiem, będącym konsumentem, rozstrzygane mogą być przed Arbitrem Bankowym przy Związku Banku Polskich, o ile wartość przedmiotu sporu nie jest wyższa niż 12.000 złotych. 


Art. 9 PRZEPISY KOŃCOWE 

1. Właściwym dla Banku organem nadzoru jest Komisja Nadzoru Finansowego.
2. Użytkownik może zgłosić się o bezpłatną pomoc  prawną do Miejskich lub Powiatowych Rzeczników  Konsumentów. 
3. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Użytkownicy zostaną powiadomieni przez Administratora za pośrednictwem komunikatu na Blogu. 
4. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie, który jest opublikowany w Serwisie. Przed skorzystaniem z Serwisu należy zapoznać się z Regulaminem, którego aktualna wersja zawsze jest dostępna na stronie https://bankmozliwosci.santander.pl/regulamin. W przypadku gdy uczestnik nie akceptuje wprowadzonych zmian w Regulaminie powinien usunąć Konto lub zaprzestać korzystania z Serwisu. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Banku Możliwości. 
5. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisy ustawy o świadczeniu sług drogą elektroniczną  oraz kodeksu cywilnego. 

160
160 zarejestrowanych użytkowników

Zarejestrowanych
użytkowników

8951
8951 zgłoszonych pomysłów

Zgłoszonych
pomysłów

79
79 napisanych komentarzy

Napisanych
komentarzy

59241
59241 oddanych głosów

Oddanych
głosów